VÝCVIK FACILITÁTORA/KY 

KRUHU 2024 - BRATISLAVA

Otevřené běhy výcviku, ze kterých můžete vybírat

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

KRUH NÁS ROBÍ HLBŠÍMI,

ĽUDSKEJŠÍMI, VIAC CÍTIACIMI BYTOSŤAMI A

ROZVÍJA INTELIGENCIU SRDCA

od 9. 10. 2024 |
BRATISLAVA |

- 10 výcvikových dní počas 10 mesiacov
Brighter Life Center a Horáreň, Bratislava

Mentori výcviku:
Zdenek a Šárka Weberovi, Blanka Tichavská, Jan Čermák, Zdeněk Kálecký, Vlado Lindvay, Karel Tůma, Tomáš Janoušek, Jan Prokopec

Otvárame nový výcvik v Bratislave

Výcvik kompetencií pre facilitáciu kruhu a rozvoja inteligencie srdca v spoločnosti

BYŤ FACILITÁTOROM/FACILITÁTORKOU JE NENAHRADITEĽNÁ SLUŽBA ĽUĎOM, SLUŽBA INTELIGENCII SRDCA, DUŠI KOMUNITY, TÍMU, RODINE, AKEJKOĽVEK SKUPINE ĽUDÍ, KTORÁ SA ROZHODLA ŽIŤ AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ VZŤAHY VO VŠETKÝCH FARBÁCH DÚHY, KTORÉ SA V NICH OBJAVUJÚ.

BYŤ FACILITÁTOROM/FACILITÁTORKOU JE ZÁROVEŇ SOCIÁLNOU SLUŽBOU A DUCHOVNOU PRAXOU.

Kruh rozvíja ľudskosť, intuitívnosť, spojenie, rovnováhu a vzťahové flow, harmonizuje komunitu a vytvára rovnoprávne a rovnocenné vzťahy, bratstvo a sesterstvo, rozvíja a uspokojuje prirodzenú ľudskú zvedavosť a záujem o ľudí a sebapoznanie.

 • Chceš podporiť ľudí všetkých vekových kategórii v ich osobnom raste, rozvoji inteligencie srdca, rozvoji sociálneho zdravia a v raste vnútorných personálnych kompetencií?
 • Chceš rozvíjať svoje kompetencie v práci so skupinou, prostredníctvom kruhu, na ceste k sebapoznaniu a prehĺbeniu vzájomných vzťahov?  Učiť sa väčšej transparentnosti a jasnosti?
 • Mal/a by si chuť založiť kruh vo svojej lokalite či komunite a mať dostatok znalostí, kompetencií a inšpirácie ako taký kruh viesť a podnecovať?
 • Vedieš ľudí v pracovnom tíme a potrebuješ viac porozumieť sebe ako lídrovi/líderke, mužom a ženám?

Pozývam ťa rozvíjať svoje facilitačné zručnosti viesť inteligenciou srdca.

Facilitátor je ten, ktorý umožňuje, drží priestor. Je strážcom princípov a oddaným praktizujúcim zdieľania v kruhu.

Viac ako 15 rokov zakladáme kruhy, mužské, ženské, mužsko - ženské, rodinné, firemné. Organizujeme výcviky a prechodové rituály postavené na princípoch kruhu a kruhovom spoločenstve. Vďaka nám sa kruhy praktizujú vo viac ako tisíc rôznych spoločenstvách od párov, rodín, tímov, firiem po neziskové organizácie. Všetci pochopili múdrosť a dar kruhovej komunikácie..

- Zdenek a Šárka Weberovi
- Blanka Tichavská
- Jan Čermák
- Zdenek Kálecký
- Lenka Laštovičková
Mentori výcviku a facilitátori transparentnej kruhovej komunikácie.

Čo takýto výcvik obsahuje?

Prebudenie a rozvoj inteligencie srdca a sociálnej bdelosti.

Zakladaj kruhy a staň sa účastníkom zmeny života ľudí, podpor blížneho svojho, seba samého a svoju komunitu s pomocou nášho vzdelania. Sme tí, ktorí majú skúsenosti z tisícov hodín kruhov na všetky možné témy a naučíme ťa mnohému. Dáme ti vzdelanie, podporu a kontinuálny rast. Taktiež zázemie spoločenstva facilitátorov a našich kontaktov, podporu v oblasti kompetencií a nástrojov na propagáciu kruhu. Vzdelanie prebieha zážitkovou formou, vlastnou skúsenosťou a potom reflexiou. Kombinuje facilitačné, mentorské a koučovacie kompetencie.

Naučíš sa:

 

 • aktivovať a rozvíjať inteligenciu srdca v jednotlivcoch, kruhoch, tímoch a spoločenstvách 
 • používať inteligenciu srdca v líderšipe
 • spájať a facilitovať zladenie inteligencie srdca, tela, mysle.
 • facilitovať (umožňovať) kruh zameraný na rozvoj a tiež prevenciu sociálneho a psychického zdravia a všetky kompetencie a pravidlá s tým spojené
 • budovať bratstvo a pravdivé vzťahy naprieč generáciami
 • viesť meditácie pre stabilizáciu a upokojenie nervového systému účastníkov a pre podporu vzájomného prepojenia 
 • ako prinášať výzvy, pracovať s otvorenou či uzavretou, dlhodobou či jednorázovou skupinou
 • naučíš sa držať a chrániť inteligenciu srdca
 • vytvárať dôveru, spojenie a podporu v skupine cez kruh
 • viesť jednoduché bioenergetické cvičenia na vyladenie energie účastníkov
 • získaš kompletné know-how a sebaskúsenostný tréning, ako viesť živý aj on-line kruh
 • získaš know-how, ako kruhy založiť, organizovať, udržať a zamerať ich
 • získaš poslanie, zmysluplnosť, podnety a priateľov s podobnými cieľmi
 • prídeš na to, ako do kruhu integrovať svoje unikátne poznanie, svoju profesiu a záujem
 • počúvať a “držať kruh”
 • ako upokojiť, regulovať a podporiť emočné stavy či reakcie účastníkov, ktoré vyzerajú dramaticky, či intenzívne
 • používať svoj nervový systém ako múdry nástroj, ktorý pomáha regulovať skupinu
 • získaš veľké množstvo priateľov medzi ďalšími facilitátormi a staneš sa súčasťou rozsiahlej komunity facilitátorov kruhov
 • rozvinieš svoje vzťahové, sociálne a tímové kompetencie
 • kruh sa stane spôsobom tvojho života

Metóda kruhu prevencie a rozvoja sociálneho a psychického zdravia vychádza z tradície councilu/poradného kruhu, transparentnej kruhovej komunikácie, somatic experiencingu, budhistickej meditácie a tzv. terapie prírodou a jej procesmi psychosociálnych hier inšpirovaných rôznymi kultúrami i intuitívnou pedagogikou.

Transparentná komunikácia nie je len o sebavyjadrení „seba“. V skutočnosti ide o vyššie uvedomenie celého vzťahového poľa, kde sa všetky interakcie navzájom prepájajú do vzájomnej komunikácie a holistickej spolupráce.
Thomas Hüblspirituálny učiteľ a autor

Kruh je viac než len sedenie v kruhu a rozprávanie. Rýchlo sa stáva spôsobom života a vnímaním sveta pozorným spôsobom, čo pomáha vytvárať udržateľné vzťahy a komunitu.

Zmysel vzťahov medzi ľuďmi je prežívaný zmysel, nie je to len chiméra vo svete bez citu. A ako filozof Martin Buber vyzdvihol, sú javy vo vzťahu, kde sa aspoň dvaja ľudia skutočne vzájomne stretnú v prítomnosti a jeden druhého skutočne počúvajú, skutočne sa vidia a dávajú si vzájomne dôležitosť. Buber povedal, že ako ľudské bytosti bez takýchto vzťahov v skutočnosti neexistujeme...

Vidieť a byť videný, cítiť a byť cítený, mať súcit a cítiť súcit od iných, učiť sa cez príbeh a pravdivosť a byť učený skrz príbeh a pravdivosť.

V kruhu takéto pravdivé a prítomné stretnutia realizujeme. Je to ten najväčší dar, ktorý môžeme jeden druhému dať, pretože tak spolu vytvárame spoluprácu na mnohých úrovniach a skutočnú kolektívnu múdrosť.

Kruh, keďže nemá hierarchiu a je nenásilný, je užitočným nástrojom na tvorbu našej budúcnosti. Má mnoho podôb, ktoré sú šité na mieru rôznym oblastiam, ako sú: párová terapia, komunity, školy, firmy, tímová práca, skúmanie konfliktu, plánovanie, skupinové rozhodovanie atď.

Byť facilitátorom kruhu je činnosť, poslanie, nie mocenská pozícia. Je to práca sociálnej bdelosti a služby duši spoločenstva či už sa stretáva a združuje okolo ohňa, práce, témy, rodu, morálnych otázok, spirituality, záhradkárčenia či susedských vzťahov.

 

Kruh môže byť bezpečným miestom pre nebezpečnú pravdu, keď sa pracuje s tieňmi. Tiež môže byť mystickým nástrojom na objavenie vyššej pravdy uprostred kruhu – pravdy, ktorá by nikomu z účastníkov v kruhu neprišla na myseľ, pretože nikto nie je taký múdry ako sme múdri všetci dohromady. Holger Heiten - učiteľ a sprievodca councilu
Holger Heitenučiteľ a sprievodca councilu

Stred kruhu sa ľahko stáva posvätným miestom

 

Stred kruhu sa ľahko stáva posvätným miestom. Ľudia o ňom hovoria spirituálnym spôsobom – krása geometrického tvaru kruhu je v tom, že každý bod na kruhu je rovnako vzdialený od jeho stredu a to bez toho, aby na to niekto upozornil, prirodzene priťahuje našu pozornosť práve do stredu kruhu.

Kruh nás harmonizuje a zlaďuje do sociálneho tela spoločenstva, pripomína nám vždy a znova, že sme jeden od druhého neoddeliteľní a vzájomne závislí na kvalite a úrovni vzťahov medzi sebou. Umožňuje nám uvoľniť sa, vyjadriť sa, byť sám sebou, zdieľať a byť videný, počúvať a byť počutý, milovať a byť milovaný, byť a cítiť sa súčasťou niečoho väčšieho ako je len malé iluzórne oddelené ja.

Sme presvedčení o tom, že ak ako ľudstvo máme zvládnuť výzvy blízkej budúcnosti, cesta kruhu k tomu prispeje.

Výcvik zahŕňa

10 jedno-dňových výukových dní

Každý jeden výukový deň pozostáva z 2 x 3 h blokov s prestávkou na obed.
- ráno 9:30 - 12:30
- pauza 12:30 - 14:00
- popoludní 14:00 - 17.00 

Témy workshopov

úlohy a výzvy

Súčasťou budú aj úlohy a výzvy vedúce k prežitiu a tréningu naučeného.
Medzi výukovými dňami vás pozveme na praktizovanie princípov kruhu a pravidelnú reflexiu v menších skupinkách.

Termíny

21. 9. 2023 - začatie výcviku - Kruh, zásady, princípy
   - Zdeněk Weber, Blanka Tichavská, Honza Čermák, Vlado Lindvay
26. 10. 2023 - Úloha facilitátora/facilitátorky - Blanka Tichavská
23. 11. 2023 - Kruh v partnerstve - Honza Čermák
14. 12. 2023 - Kruh ako nástroj tréningu vnútorných kompetencií - Zdeněk Weber
18. 1. 2024 - Liečenie traumy a kruhová múdrosť - Šárka Weberová
15. 2. 2024 - Kruh pre deti a v škole - Jana Randa
14. 3. 2024 - Kruh v biznise - Vladimír Lindvay
18. 4. 2024 - Môj projekt + Zásady a kompetencie pre marketing srdcom - Honza Čermák
16. 5. 2024 - Kruh v prírode - Zdeněk Kálecký
13. 6. 2024 - Integračný seminár a záverečná ceremónia - Zdeněk Weber + Blanka Tichavská

 

9.10.2024 (Brighterlife) - Kruh a jeho zásady a principy - Jan Čermák
6.11.2024 (Brighterlife) - Role facilitátora, lektora, mentorky, kouče, trenéra, učitele - Blanka Tichavská
4.12.2024 (Brighterlife) - Kruh jako nástroj rozvoje vnitřních kompetencí - Karel Tůma
8.1.2025 (Brighterlife) - Kruh v byznysu - Vladimír Lindvay
5.2.2025 (Brighterlife) - Kruh v partnerství - Tomáš Janoušek
Február / Marec 2025 (online, termín bude upřesněn) - Online prednáška se Šárkou Weberovou
5.3.2025 (Brighterlife) - Specifika různých kruhů - kruhy ve škole - Jan Prokopec
26.3.2025 (Brighterlife) - Můj projekt - Blanka Tichavská
23.4.2025 (Brighterlife) - Zásady a kompetence pro marketing srdcem - Zdeněk Weber
14.5.2025 (Horáreň) - Kruh v přírodě - Zdenek Kálecký
4.6.2025 (Horáreň) - Iniciace - Jan Čermák, Zdenek Kálecký

Informácie k témam výcviku

výučba pozostáva z teórie a praxe

Kruh a jeho zásady a princípy

Kruh a jeho zásady, princípy a ujasnenie rôznych prínosov mužského/ženského/mužsko ženského/rodinného/firemného kruhu pre komunitu, rodinu, vzťahy, psychické zdravie, školskú triedu + prax kruhu a techník rozvoja a používania inteligencie srdca.

Úloha facilitátora/facilitátorky, lektora/lektorky, mentora/mentorky, kouča/koučky, trénera/trénerky, učiteľa/učiteľky

Úloha facilitátora/facilitátorky, lektora/lektorky, mentora/mentorky, kouča/koučky, trénera/trénerky, učiteľa/učiteľky a ako s týmito rolami pracovať v kruhu + prax kruhu a techník rozvoja a používania inteligencie srdca.

Kruh v partnerstve

Kruh v partnerstve a jeho možný obsah, naratívny/príbehový a sebareflektívny spôsob, príbehy, sebareflexia, výzvy, bezpečný priestor, rozšírenie paradigmy pre nebezpečnú pravdu, tichý kruh, kruh v športe, kruh v škole, kruh v biznise + prax kruhu a techník rozvoja a používanie inteligencie srdca.

Kruh ako nástroj tréningu vnútorných kompetencií

Kruh ako nástroj tréningu vnútorných kompetencií dôležitých pre život, prítomnosť, počúvanie, pravdivé zdieľanie, spojenie a pochopenie telom, srdcom, myslí aj duchom, špecifiká ženského kruhu.

Kruh v biznise

Špecifiká kruhu v biznise. Kruh ako nástroj pre budovanie tímov a rozvoj tímovej spolupráce. Kruh ako nástroj na budovanie firemnej kultúry a ako nástroj na rozhodovanie.

Kruh v prírode

Kruh v prírode a zásady sebareflektívnych prechádzok/medicine walkov, naratívny/príbehový a sebareflektívny transparentný spôsob zdieľania a jeho zmysel + prax kruhu a techník rozvoja a používania inteligencie srdca.

Kruh v škole

Špecifické druhy councilu pre deti na základnej škole (možno užiť aj doma v rodine). Zavádzanie kruhovej komunikácie do školy a kruh ako súčasť prípravy na život.

Špecifiká rôznych kruhov

Špecifiká rôznych kruhov, teda: mužský, ženský, mužsko-ženský, pre násťročných a pre deti. Špecifické témy jednotlivých kruhov + prax kruhu a techník rozvoja a používania inteligencie srdca v mužskom kruhu.

Zásady a kompetencie pre marketing srdcom

Zásady a kompetencie pre marketing srdcom a používanie inteligencie srdca. Ako si za vedenie kruhu brať peniaze.

Môj projekt

Môj projekt, ako kruh prinesiem do svojej komunity, moja vízia + prax kruhu a techník rozvoja a používania inteligencie srdca. Ako kruh predstaviť a prezentovať?

Liečenie traumy a kruhová múdrosť

Liečenie traumy a kruhová múdrosť, ako vytvárať bezpečie v kruhu a umožňovať uzdravenie sociálnej a vzťahovej traumy.

Integračný seminár a záverečná ceremónia

Integračný seminár – opakovanie a prax kruhu.Na tomto seminári budeme praktizovať čo sme sa naučili v priebehu výcviku. Zopakujeme si základné princípy a pripomenieme zmysel a poslanie kruhu. Záverečná ceremónia a odovzdanie diplomu.

MENTOŘI VÝCVIKU

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz,
mentor, vyškolen a certifikován v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu, poutník, facilitátor a tvůrce transparentní kruhové komunikace a meditativní spirituality. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.
Šárka je vyškolena a certifikována v terapeutickém přístupu k postraumatickému stresu somatic experiencingu., vede ženské i smíšené kruhy
Koučka, mentorka, lektorka, přes 7 let zkušeností s vedením seminářů a kruhů pro muže i ženy. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.
Kouč. mentor, průvodce výcviku mužská síla, otec tří dětí.

Jan Prokopec

Honza Prokopec byl do 40 let vojákem, absolvoval mise v Kosovu, Afghánistánu. Nyní již 6 rokem pracuje ve Scio škole Dejvice jako mentor pro 7. - 9. třídu. Vede výcvik mužská síla-cesta středu,facilituje mužské i ženské kruhy, organizuje taťkária, přechodové rituály, podílí se na výcviku facilitátorů, kruhové komunikace, garáži otcovství. Působí jako mentor pro náctileté i dospělé

Zdeněk Kálecký

Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení. Vše čím jsem procházel, provázela jedna velká a naprosto zásadní otázka. Ta otázka zní: KDO JSEM? Někdy byla velmi zřetelná a někdy nenápadně prosakovala z pozadí. Největší zdroj léčení jsem rozpoznal v lásce. Ta začíná u sebelásky. Ta je výsledkem sebepřijetí. A jsme opět u té otázky: kdo jsem?
Každý lidský život má svůj smysl, ten smysl do něj vložilo něco vyššího než jsme my. My jsme ale ti, kteří ten smysl mají objevit a žít. Každý lidský život má svůj jedinečný potenciál, dar, který je fajn poznat, rozvinout a doručit světu. Rád kladu otázky odhalující tento smysl, potenciál, dar,…. Kladu je sobě, ostatním i celému kruhu. V otázkách, které si, nejenom v kruhu, pokládáme je totiž už skryta odpověď. Když se sami sebe a světa kolem nás správně ptáme, dostáváme správné odpovědi. Dá se říct, že s námi hovoří Bůh. Hovoří s každým, bez výjimky. Hovoří prostřednictvím jiných lidí, životních okolností, přírody,…já tomu všemu říkám "jiný úhel pohledu". Při setkání v kruhu, při celém procesu výcviku, při objevování sebe sama, skrze výzvy, skrze ostatní účastníky se objevuje "jiných úhlů pohledu" nejvíc. Vždy máme k dispozici svobodnou vůli se rozhodnout pro doručení nebo nedoručení svého potenciálu, daru, smyslu. Lepší (z každého úhlu pohledu) je doručovat…

Tomáš Janoušek

Průvodce vision questem, průvodce chlapeckého kruhu v komunitní škole, průvodce na dětských táborech a víkendech pro mámy a syny. Lektor, moderátor, muzikant, tvůrce a milovník lesa. Pořadatel tvůrčích víkendů pro táty a jejich děti. Partner a také táta 3 dětí. Prostřednictvím Bushcraft Taťkária chci tátům a jejich dětem zprostředkovat jiné bytí, v jiném matrixu, ve vesmíru který se jmenuje příroda, rozvzpomenout se na to, že i my jsme příroda…. „Kráčím životem, tvořím, propojuju, raduju se, miluju a snažím se do světa přinést to nejlepší co ve mně je i se vší mojí nedokonalostí.“

Vladimír Lindvay

Milujúci manžel a otec, leader a kouč medzinárodných tímov s otvoreným srdcom.

doplnit horáreň adresu a mapu

MIESTO KONANIA


BRATISLAVA

Brighter Life Center, Bratislava, web
Hurbanovo nám. 5, 81103, Bratislava

Lesná 1, 81104 Bratislava

Cena celého výcviku

 

Naraz:
1.190 EUR  / 28500 CZK

Na dvakrát:
2 x 595 EUR / 2 x 14250 CZK
(druhú splátku zaplatíš vo februári 2025)

Alebo v splátkach:
90 EUR + 10 splátek x 110 EUR  /
2100 CZK + 10 x 2640 CZK
(registračný poplatok 90 EUR a 10 splátok po mesiaci, 1. splátka v októbri, platby celého výcviku je možné platiť iba v jednej mene, voľba meny platí podľa prvej platby)

Podmienky účasti

 • dobré psychické a mentálne zdravie

 • prirodzený záujem o budovanie kruhov a tímov a spoločenstiev

 • prirodzené pudenie byť v službe kruhu ako facilitátor/ka

Prihláška

Je toto príležitosť na ktorú si čakal?

Sú peniaze za výcvik problém? Ozvi sa nám.

Cítiš skutočné volanie stať sa facilitátorom?

Pred prihlásením dobre zváž svoju motiváciu a pozri sa na všetky možné prekážky to celé absolovovať. Sú to peniaze? Je to miesto? Je to strach? Je to...

Ako sa vám môže vrátiť investície do výcviku?

Pokiaľ po absolvovaní tohto výcviku založíte lokálny kruh a budete organizovať a facilitovať kruh pravidelne 1x mesačne, táto investícia sa vám môže vrátiť veľmi ľahko počas 1 až 2 rokov. Bežná cena večerného mužského kruhu v trvaní 2 až 3 hodín je niečo medzi 8 až 12 EUR na osobu. Zároveň vykonáte službu pre spoločenstvo ľudí začnete budovať komunitu založenú na pevných uzemnených ľuďoch, budete schopní usporiadať duchovnú udalosť ktorá dodá silu, inšpiráciu, prepojenie, stálu oporu, priateľstvo mnohým ľuďom.

Přihlásit se jako zájemce / náhradník

Pokud máte zájem, zanechte nám email a jakmile otevřeme přihlášky dáme vám vědět.

Místo pro Výcvik facilitátora kruhu*

Je toto příležitost na kterou jsi čekal? 

Jsou peníze za výcvik problém? Ozvi se nám. 

Cítíš opravdové volání stát se facilitátorem? 

Před přihlášením dobře zvaž svou motivaci a podívej se na všechny možné překážky to celé absolovovat. Jsou to peníze? Je to místo? Je to strach? Je to...

Jak se vám může vrátit investice do výcviku?

Pokud po absolvování tohoto výcviku založíte lokální   kruh a budete organizovat a facilitovat  kruh pravidelně 1x měsíčně, tato investice se vám může vrátit velmi snadno během 1 až 2 let. Běžná cena večerního kruhu v trvání 2 až 3 hodin je něco mezi 200 až 300 Kč na osobu. Zároveň vykonáte službu pro společenství lidí začnete budovat komunitu založenou na pevných uzemněných lidech, budete schopni uspořádat duchovní událost která dodá sílu, inspiraci, propojení, stálou oporu, přátelství mnoha lidem.

Probíhající běhy 2023