VÝCVIK FACILITÁTORA/KY
  KRUHU

KRUH NÁS DĚLÁ HLUBŠÍMI,

LIDŠTĚJŠÍMI CÍTÍCÍMI BYTOSTMI A

ROZVÍJÍ INTELIGENCI SRDCE

od 21. 1. 2022 |

termín je obsazen

- 11 denních výukových dnů
- 8 podvečerních on-line kruhů
"U Boudů, Praha - Kolovraty"

Mentoři výcviku:
Zdenek a Šárka Weberovi, Blanka Tichavská, Jan Čermák, Jan Prokopec

termín dalšího běhu

březen  2023 |

Praha

Výcvik kompetencí pro facilitaci  kruhu a rozvoje inteligence srdce ve společnosti 

BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE NENAHRADITELNÁ SLUŽBA LIDEM, SLUŽBA INTELIGENCI SRDCE, DUŠI KOMUNITY, TÝMU, RODINY, JAKÉKOLIV SKUPINĚ LIDÍ, KTERÁ SE ROZHODLA ŽÍT AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ VZTAHY SE VŠEMI BARVAMI DUHY, KTERÉ SE V NICH OBJEVUJÍ.

BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE DUCHOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBOU A DUCHOVNÍ PRAXÍ ZÁROVEŇ.

Kruh rozvíjí mezi lidskost, intuitivnost, spojení, rovnováhu a vztahové flow, harmonizuje komunitu a vytváří rovnoprávné a rovnocenné vztahy, bratrství a sesterství, rozvíjí a uspokojuje přirozenou lidskou zvídavost a zájem o lidi a sebepoznání. 

 • Chceš podpořit lidi všeho věku v jejich osobním růstu, v rozvoji inteligence srdce a rozvoji sociálního zdraví a v růstu  vnitřně personálních kompetencích?
 • Chceš rozvinout své kompetence pracovat se skupinou skrze kruh směrem k sebepoznání, k prohloubení vzájemných vztahů, k rozvoji a učení se transparentnosti a jasnosti?
 • Měl/a by jsi chuť založit kruh ve své lokalitě či komunitě a mít dostatek znalostí, kompetencí a inspirace jak takový kruh vést a podněcovat? 
 • Vedeš lidi v pracovním týmu a potřebuješ více porozumět sobě jako lídrovi,  mužům i ženám? 

Zvu tě rozvíjet své facilitační kompetence vést inteligencí srdce. 

Facilitátor je umožňovač, držitel prostoru, strážce principů, oddaný praktikující kruhového sdílení. 

Přes 15 let zakládáme kruhy, mužské, ženské, mužsko ženské, rodinné, firemní, organizujeme výcviky a přechodové rituály postavené na kruhu a kruhovém společenství. Kruhy se i díky nám praktikují v tisícovce různých společenstvech od párů, rodin, týmů, firem, neziskovek, všichni pochopili moudrost a dar kruhové komunikace.

- Zdenek a Šárka Weberovi
- Blanka Tichavská
- Jan Čermák
- Jan Prokopec
Mentoři výcviku a facilitátoři transparentní kruhové komunikace

Co takový výcvik obsahuje?

aneb probuzení a rozvoj inteligence srdce a sociální bdělosti

Zakládej kruhy a staň se účastníkem změny života lidí, podpoř bližního svého a sebe samého a svou komunitu s naší pomocí a vzděláním. Jsme ti, kteří mají zkušenosti z tisíce hodin kruhů na všechna možná témata a naučíme tě mnohému. Dáme ti vzdělání, podporu a kontinuální růst, zázemí společenství facilitátorů a našich kontaktů, podporu v oblasti kompetencí i nástrojů pro propagaci kruhu. Celé vzdělání probíhá formou zážitku a prožitku, sebezkušenosti a poté reflexí, kombinuje facilitační, mentorské a koučovací kompetence. 

Naučíš se:

 

 • aktivovat a rozvíjet inteligenci srdce v jednotlivcích, kruzích, týmech a společenstvech
 • používat inteligenci srdce v lídršipu
 • spojovat a facilitovat sladění inteligence srdce, těla, mysli
 • facilitovat (umožňovat) kruh zaměřený na rozvoj a také prevenci sociálního a psychického zdraví a veškeré kompetence a pravidla s tím spojená
 • budovat bratrství a pravdivé vztahy mezi napříč generacemi
 • vést  meditace pro stabilizaci a uklidnění nervového systému účastníků a pro podporu vzájemného propojení a co je spirální dynamika evolučního vývoje mužů
 • jak přinášet výzvy, pracovat s otevřenou či uzavřenou skupinou nebo dlouhodobou či jednorázovou skupinou
 • naučíš se držet a chránit inteligenci srdce 
 • vytvářet důvěru, spojení a podporu ve skupině skrze kruh
 • vést jednoduchá bioenergetická cvičení na vyladění energie účastníků
 • získáš kompletní know-how a sebezkušenostní trénink,  jak vést živý i on-line kruh
 • získáš know-how, jak kruhy založit, organizovat, udržet a zaměřit je
 • získáš poslání, smysluplnost, podněty a přátele s podobnými cíli
 • přijdeš na to, jak do kruhu integrovat své unikátní poznání, svou profesi a zájem 
 • naslouchat a “držet kruh” 
 • jak uklidnit, regulovat a podpořit emoční stavy či reakce účastníků, které vypadají dramaticky, či intenzivně.
 • používat svůj nervový systém jako skupinu regulující moudrý nástroj
 • získáš velké množství přátel mezi dalšími facilitátory a staneš se součástí rozsáhlé komunity facilitátorů kruhů 
 • rozvineš své vztahové, sociální a týmové kompetence 
 • kruh se stane způsobem tvého života

Metoda kruhu prevence a rozvoje sociálního a psychického zdraví vychází z tradice councilu/poradního kruhu, transparentní kruhové komunikace, somatic experiencingu, buddhistické meditace a tzv. terapie přírodou a jejími procesy psychosociálních her inspirovaných různými kulturami i intuitivní pedagogikou.

Transparentní komunikace není jen o sebevyjádření „sebe“. Ve skutečnosti jde o vyšší uvědomění celého vztahového pole a veškeré interakce se navzájem zapojovat do vzájemné komunikace a holisticky spolupracovat.
Thomas Hüblspirituální učitel a autor

Kruh je více než jen sezení v kruhu a mluvení. Rychle se stává způsobem života a vnímáním světa pozorným způsobem, což pomáhá vytvářet udržitelné vztahy a komunitu.

Smysl vztahů mezi lidmi je prožívaný smysl, není to jen chiméra ve světě bez citu. A  jak filozof Martin Buber vyzdvihl, jsou jevy ve vztahu, kde se alespoň dva lidé skutečně vzájemně setkají v přítomnosti a jeden druhému skutečně naslouchají, skutečně se vidí a dávají si vzájemně důležitost. Buber řekl, že jako lidské bytosti bez takových vztahů ve skutečnosti neexistujeme…

Vidět a být viděn, cítit a být cítěn, soucítit a být soucítěn, učit skrze příběh a pravdivost a být učen skrze příběh a pravdivost. 

V kruhu taková pravdivá a přítomná setkání realizujeme, což je ten největší dar, který můžeme jeden druhému dát, protože tak spolu vytváříme spolupráci na mnoha úrovních skutečnou kolektivní moudrost.

Kruh jelikož postrádá hierarchii a je nenásilný, je to užitečný nástroj k tvorbě naší budoucnosti. Má mnoho podob, které jsou ušité na míru tak rozdílným oblastem, jako jsou párová terapie, komunity, školy, firmy, týmová práce, zkoumání konfliktu, plánování, skupinové rozhodování atd.

Být facilitátorem kruhu je činnost, poslání, ne mocenská pozice. Je to práce sociální bdělosti a služby duši společenství ať už se schází a sdružuje kolem ohně, práce, tématu, genderu, morální otázky, spirituality, zahradničení či sousedských vztahů.

Kruh může být bezpečným místem pro nebezpečnou pravdu, když se pracuje se stíny. Také může být mystickým nástrojem pro vyjevení vyšší pravdy uprostřed kruhu – pravdy, která by nikomu z účastníků v kruhu nepřišla na mysl, protože nikdo není tak moudrý jako jsme moudří dohromady. Holger Heiten - učitel a průvodce councilu
Holger Heitenučitel a průvodce councilu

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem

 

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem. Lidé o něm hovoří spirituálním způsobem – krása geometrického tvaru kruhu je v tom, že každý bod na kruhu je stejně vzdálen od jeho středu a to, aniž by na to někdo upozornil, přirozeně přitahuje naši pozornost právě do středu kruhu...

Kruh je tvar, který nás harmonizuje a slaďuje do sociálního těla společenství, připomíná nám vždy a znovu, že jsme jeden od druhého neoddělitelní a vzájemně závislí na kvalitě a úrovni vztahů mezi sebou, umožňuje uvolnit se, vyjádřit se, být sám sebou, sdílet a být sdílen, naslouchat a být naslouchán, milovat a být milován, být a cítit se součástí něčeho většího než je jen malé iluzorně oddělené malé já. 

Jsem přesvědčen o tom, že pokud jako lidstvo máme zvládnout výzvy blízké budoucnosti, cesta kruhu k tomu přispěje.

Být faciliátorem kruhu je činnost, poslání, ne mocenská pozice. Je to práce sociální bdělosti a služby duši společenství ať už se schází a sdružuje kolem ohně, práce, tématu, genderu, morální otázky, spirituality, zahradničení či sousedských vztahů.

Výcvik zahrnuje

10 jednodenních výukových dnů

Každý jeden výukový den se sestává z 2 x 3 h bloků s přestávkou na oběd. 
- začátek ráno vždy 9:30 - 12:30
- pauza 12:30 - 14:00
- odpoledne 14:00 - 17.00 

Témata workshopů

8 podvečerních
on-line kruhů

Součástí výcviku budou taky 90-ti minutové on-line kruhy pro prohloubení a procvičení metod, témat, praxe, otázek týkajících se integrace kruhu do každodenního života. vždy 20 minut vedená meditace, 20 minut přednáška, 30 praxe kruhu on-line. Na on line kruhu budou pozváni různí hosté, kteří žijí moudrost kruhu v různých prostředích, rodiny, partnerství, firmy, duchovního společenství a budou předávat své zkušenosti.

úkoly a výzvy

Součástí budou také úkoly a výzvy vedoucí k prožití a tréninku naučeného.

Témata výukových dnů

Výukové dny vždy zahrnují teorii a praxi

1. výukový den - 21. 1. 2022 | Zdeněk a Šárka Weberovi

Role facilitátora, lektorky, mentorky, kouče, trenéra, učitelky a jak s těmito rolemi pracovat v kruhu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

2. výukový den - 25. 2. 2022 | Blanka Tichavská

Kruh a jeho zásady, principy a ujasnění různých přínosů mužského/ženského/mužsko ženského/rodinného/firemního kruhu pro komunitu, rodinu, vztahy, psychické zdraví, školní třídu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

3. výukový den - 25. 3. 2022 | Jan a Lucie Čermákovi

Kruh v partnerství a jeho možný obsah, narativní/příběhový a sebereflektivní způsob, příběhy, sebereflexe, výzvy, bezpečný prostor, rozšíření paradigmatu pro nebezpečnou pravdu, tichý kruh, kruh ve sportu, kruh ve škole, kruh v byznysu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

4. výukový den - 29. 4. 2022 | Blanka Tichavská

Kruh jako nástroj tréninku vnitřních kompetencí důležitých pro život, přítomnost, naslouchání, pravdivé sdílení, spojení a pochopení tělem, srdcem, myslí i duchem, specifika ženského kruhu .

5. výukový den - 27. 5. 2022 | Jan Prokopec

Specifika různých kruhů, tedy: mužský, ženský, mužsko-ženský, pro náctileté a pro děti. Specifické druhy councilu pro děti na základní škole (lze užít i doma a v rodině). Specifická témata jednotlivých kruhů + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce v mužském kruhu.

6. výukový den - 24. 6. 2022 | Šárka Weberová

Léčení traumatu a kruhová moudrost, jak vytvářet bezpečí v kruhu a umožňovat uzdravení sociálního a vztahového traumatu.

7. výukový den - 22. 7. 2022 | Blanka Tichavská

Kruh v přírodě a zásady sebereflektivních procházek/medicine walků, narativní/příběhový a sebereflektivní transparentní způsob sdílení a jeho smysl + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

8. výukový den - 26. 8. 2022 | Zdeněk a Šárka Weberovi

Zásady a kompetence pro marketing srdcem a používání inteligence srdce. Jak si za vedení kruhu brát peníze.

9. výukový den - 23. 9. 2022 | Jan Čermák a Blanka Tichavská

Můj projekt, jak kruh přinesu do své komunity, moje vize + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce. Jak kruh představit a prezentovat?

10. výukový den | Zdenek a Šárka Weberovi

Integrační seminář - opakování a praxe kruhu Na tomto semináři budeme praktikovat co jsme se naučili v průběhu výcviku. Zopakujeme si základní principy a připomeneme smysl a posláni kruhu.

MENTOŘI VÝCVIKU

Zakladatel projektu Muzskykruh.cz,
mentor, terapeut traumatu, facilitátor a poutník. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.
Terapeutka traumatu a somatic experiencingu, vede ženské i smíšené kruhy
Koučka, mentorka, lektorka, přes 7 let zkušeností s vedením seminářů a kruhů pro muže i ženy. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.
Kouč. mentor, průvodce výcviku mužská síla, otec tří dětí.
Spolu zakladatel projektu Kruhyduvery.cz Mentor, facilitátor kruhů pro muže, ženy, dospívající i děti, otec dvou dcer. Facilitátor Mužského kruhu Praha, mentor výcviku Mužská síla, spoluorganizátor taťkária. 4 rokem vedu kruhy pro děti a dospívající na Scioškole, kde působím jako mentor pro 7-9 třídu.

Cena celého výcviku     22.600 Kč


Najednou:
22.600 Kč  

Na dvakrát:
11.300 Kč  
(druhou splátku zaplatíš v polovině výcviku)

Nebo ve splátkách:
12 x 1.900 Kč  

Podmínky účasti

 • dobré psychické a mentální zdraví
 • přirozený zájem o budování kruhů a týmů a společenstev
 • přirozené puzení být ve službě kruhu jako facilitátor/ka
 • přijímací pohovor on-line. 

MÍSTO KONÁNÍ

Adresa- Bohuliby 41, Petrov u Prahy

Přihlásit se jako zájemce / náhradník

Pokud máte zájem, zanechte nám email a jakmile otevřeme přihlášky dáme vám vědět.

Místo pro Výcvik facilitátora kruhu*

Je toto příležitost na kterou jsi čekal? 

Jsou peníze za výcvik problém? Ozvi se nám. 

Cítíš opravdové volání stát se facilitátorem? 

Před přihlášením dobře zvaž svou motivaci a podívej se na všechny možné překážky to celé absolovovat. Jsou to peníze? Je to místo? Je to strach? Je to...

Jak se vám může vrátit investice do výcviku?

Pokud po absolvování tohoto výcviku založíte lokální   kruh a budete organizovat a facilitovat  kruh pravidelně 1x měsíčně, tato investice se vám může vrátit velmi snadno během 1 až 2 let. Běžná cena večerního kruhu v trvání 2 až 3 hodin je něco mezi 200 až 300 Kč na osobu. Zároveň vykonáte službu pro společenství lidí začnete budovat komunitu založenou na pevných uzemněných lidech, budete schopni uspořádat duchovní událost která dodá sílu, inspiraci, propojení, stálou oporu, přátelství mnoha lidem.